Vergi Alanında Getirilen Yeni Düzenlemelere Çok Kısa Bir Bakış

Vergi Alanında Getirilen Yeni Düzenlemelere Çok Kısa Bir Bakış

Şirketler ve Birleşme ve Devralmalar: Mart ayının sonunda vergi hukuku açısından oldukça önemli iki kanun kabul edildi. Yapılan düzenlemelerden bazılarının amacı mevcut uygulamada tereddüt oluşturan bazı durumları açıklığa kavuşturmakken, bazı düzenlemeler ise yatırımları kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.  

Mart ayının sonu, vergi kanunları açısından oldukça önemli gelişmelere sahne oldu. Ağırlıklı olarak vergi alanında düzenleme yapan iki ayrı torba kanun; 7103 ve 7104 sayılı kanunlar, TBMM tarafından kabul edildi.

7103 sayılı kanun; Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu gibi vergi konusunda en temel kanunlar ile ilgili eklemeler değişiklikler getirdi. 7104 sayılı kanun ise Katma Değer Vergisi Kanunu’na ilişkin önemli düzenlemeleri hayata geçirdi. 7104 sayılı kanun hakkında piyasada önemli beklentiler oluşmuştu; devreden katma değer vergisinin iadesine ilişkin düzenlemeler getirilmesi bekleniyordu. Ancak bu düzenlemeler, bütçe dengesi gibi endişeler nedeniyle 7104 sayılı kanundan çıkartıldı. Buna rağmen, kalan hükümleri ile dahi 7104 sayılı kanun, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda önemli değişiklikler yaptı.

7103 ve 7104 sayılı kanunlar ile ülkemizde vergi hukuku alanında son zamanlardaki en kapsamlı düzenlemelerden birisi yapıldı. Tüm bu düzenlemeler hakkında tek tek inceleme yapmak, bu kısa bilgilendirme yazısının amacını aşar. Ancak, bazı önemli düzenlemeler konusunda özet bir şekilde bilgi vermenin faydalı olacağını düşünüyoruz:

  •                 Çalışanların iş sözleşmeleri sona erdikten sonra, çalışan ile işveren arasında yapılan ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların, kıdem tazminatını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutuldu. 
  •                 Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapmak üzere yeni kurulacak şirketlerin yurtdışından getirip ilgili teşvik belgesi kapsamında sermaye olarak kullanacakları paraların kur farkları için pasiflerinde ayrı bir özel fon hesabı açabilmelerine olanak getirildi. 
  •                 Sanayi sicil belgesine sahip şirketlerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere veya Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarındaki Ar-Ge şirketlerince münhasıran ar-ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere 31.12.2019’a kadar alınan yeni makine ve teçhizat için uygulanacak amortisman süresi, Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömrün yarısına indirildi. 
  •                 Sanayi sicil belgesine sahip şirketlerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019’a kadar katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.
  •                 Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.
  •                 Katma değer vergisinden indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır. 

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere, 7103 ve 7104 sayılı kanunlarla yapılan vergi düzenlemelerinden bazılarının amacı mevcut uygulamada tereddüt oluşturan bazı durumları açıklığa kavuşturmakken, bazı düzenlemeler ise yatırımları kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Özellikle büyük yatırımlarda önemli bir yük oluşturabilen katma değer vergisinin belirli durumlarda indirimine olanak tanınması oldukça olumlu olmuştur. 7103 ve 7104 sayılı kanunlar yukarıda sayılan düzenlemelerin dışında birçok farklı düzenleme de içermektedir. Şirketlerin bu yeni düzenlemeleri inceleyerek, getirilen yeni olanaklardan faydalanabilirler.

-----------------------------------------------------------------

Ozan Karaduman (http://gun.av.tr/tr/cv/ozan-karaduman/)

Çalışma Alanı: Şirketler ve Birleşme ve Devralmalar (http://gun.av.tr/tr/sirketler-birlesme-ve-devralmalar/)

Paylaş: