Tarihçe

TÜRKONFED Tarihçe

 

Ülkenin farklı köşelerindeki Sanayici ve İşadamı Dernekleri’nin (SİAD) 1990’lı yılların ikinci yarısında, güç birliği yapma arayışı ile başlayan SİAD hareketi, 17 Ekim 1997 tarihinde, İstanbul’da TÜSİAD’ın ev sahipliğinde ilk zirvesini gerçekleştirdi. Katılımcı SİAD’lar, bu zirvede amaçlarını, “Yurt sathına yayılmış sanayici ve iş adamlarının sesini, kamuoyuna, meclise ve hükümetlere duyurmak, ulusal ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak projeler üretmek” olarak tanımladı.

İlk üç yıl, yalnızca, zirveleri düzenleyen bir “Planlama Komitesi” etrafında koordine olmaya çalışan SİAD’lar, 17 Kasım 2000’de Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 4. SİAD Zirvesi’nde, bu birlikteliğin adını koydu: Türkiye SİAD Platformu.

Platform, aynı ilke ve hedefler doğrultusunda faaliyet gösteren, politik ayrımlara göre şekillenmemiş, kendi bölgelerinde aktif biçimde çalışan, bağımsız iş adamı derneklerinin ilişki ağını, dayanışma ve işbirliği zeminini oluşturuyordu. Aynı zirvede tüm katılımcı dernekler tarafından imzalanan “Türkiye SİAD Platformu Çalışma İlkeleri” ve seçilen “İcra Komitesi” ile kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atıldı.

Aynı yıl, çeşitli sektör dernekleri de bir araya gelerek bir “Sektörel Dernekler Platformu” oluşturdu. Daha önce sektörlerin rekabet gücünün ortaya konabilmesi için yapılan çalışmalarda buluşan sektör dernekleri, bu kez ortak bir “İcra Komitesi” oluşturdu, ortak çalışma ilkelerinin altına imza attı.

Bu süreçte, sektörel dernekler kendi alanlarındaki faaliyetlerinin yanı sıra, AB sürecine hazırlık olarak rekabet gücü analizleri yaptı. Bölgesel dernekler ise kendi bölgelerinin sorunlarını yakından izleyip, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ekonomik, siyasal ve sosyal reformları takip etti. Bu çalışmalar, her yıl yapılan zirveler ve yılda en az üç kez toplanan başkanlar kurulları ile gerçekleştirildi.

Bu kurumsallaşma hamlelerinin üzerinden iki yıl geçmeden sivil toplum örgütlerini ilgilendiren mevzuatta meydana gelen değişiklikler, yeni bir arayış başlattı. Bu arayışı, mevcut yapıyı en iyi şekilde kavrayacak, genişleme potansiyeline sahip, işlevsel ve güçlü, bölgesel ve sektörel federasyonların kurulması; bu federasyonların iş dünyasının çatı örgütü olacak bir konfederasyonun kuruculuğunu üstlenmesi biçiminde tanımlamak mümkündü. Örgütlenme çalışmalarını yürütme görevi Türkiye SİAD Platformu tarafından, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği’ne (ESİAD) verildi.

2002 yılında platform üyesi SİAD’lara, bir üst örgütte bir araya gelme konusundaki görüşleri bir anketle soruldu ve uluslararası örnekler incelendi. Çeşitli atölye çalışmaları yapılarak ortaya çıkabilecek sorunlar ele alındı. Daha sonra, örgütlenme ilkeleri belirlendi, bölgeler oluşturuldu, farklı yapıları bağdaştıracak örgüt modelleri tartışıldı ve örnek tüzükler hazırlandı.

Derneklerin bir araya gelip üst örgütler kurabilmeleri için gerekli tüzük değişiklikleri yapıldıktan sonra federasyonların oluşturulmasına geçildi Altı federasyonun kuruluşunu tamamlamasından sonra konfederasyon çalışmalarına hız verildi.

4 Kasım 2004’te, Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu kuruldu. Konfederasyonun kurucu üyeleri, BASİFED, DASİFED, DOGÜNSİFED, İÇASİFED, MAKSİFED ve SEDEFED oldu. Merkezi İstanbul’da olan Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na dönemin BASİFED Başkanı Enis Özsaruhan getirildi.

14 Nisan 2005 tarihinde konfederasyon “Türk” ismini resmen alarak “Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu” kısaca TÜRKONFED olarak anılmaya başlandı.