İnternet Üzerinde Yapılan Yayınlara RTÜK Denetimi

İnternet Üzerinde Yapılan Yayınlara RTÜK Denetimi

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da (“RTÜK Kanunu”) da değişiklik öngören Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayınlandı.

Düzenleme ile Öne Çıkan Hususlar

Kanun’un 82. maddesi ile RTÜK Kanunu’na 29/A maddesi eklendi. Buna göre:

  •                 Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıların yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecilerinin ise yayın iletim yetkisi alması gerekmektedir.
  •                 Medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletiminin RTÜK Kanunu’nda yer alan ilkelere uygun olması gerekmektedir ve RTÜK denetimine tabi olacaktır.
  •                 Yurtdışında yer alan ancak Türkiye’ye yönelik yayın yapan medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayınları için de aynı kurallar ve kontrol uygulanacaktır.
  •                 Yayın lisansı olmaksızın yayın yaptığı tespit edilen yayın hizmetleri ile ilgili olarak RTÜK’ün talebi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından internet ortamındaki söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir.
  •                 Denetim ve yayın lisansı, yayın iletim yetki belgesi verilmesine ilişkin hususlar, söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından müştereken çıkartılacak yönetmelikle düzenlenecektir.
  •                 Söz konusu yönetmelik maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde çıkarılacaktır.
  • Kanun, meclis görüşmeleri esnasında RTÜK Kanunu’na eklenecek olan 29/A maddesi birtakım değişiklikler ile kabul edildi. Buna göre meclis görüşmeleri esnasında 29/A maddesinde yapılan değişiklik ile
  •                 Bireysel iletişimin bu düzenleme kapsamında değerlendirilmeyeceği,
  •                 Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmeye özgülenmemiş platformlar ile radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin bu düzenleme kapsamında platform işletmecisi sayılmayacağı,
  •                 İçerik çıkarma ve erişim engelleme kararı ile birlikte 5651 sayılı Kanun 8/A maddesinde öngörülen idari para cezalarının da uygulanabileceği düzenlenmiştir.

Meclis görüşmeleri esnasında son anda eklenen düzenleme çok açık olmamakla birlikte YouTube, Vimeo gibi video paylaşım siteleri ile Twitter gibi bireysel iletişimin ön planda olduğu internet sitelerinin ve mecraların RTÜK Kanunu 29/A maddesi kapsamında olmadığının vurgulanmak istendiği değerlendirilmektedir.

Değerlendirmeler

RTÜK Kanunu’na eklenen 29/A maddesi yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş olup düzenleme kapsamındaki medya hizmet sağlayıcıların yayın lisansı, platform işletmecilerinin ise yayın iletim yetkisi alması zorunluluğu ve denetime ilişkin diğer ilgili kurallar bugünden itibaren uygulanabilir durumdadır. Ancak henüz ilgili usul ve esaslar alt mevzuat ile düzenlenmediğinden bu konuda belirsizlik mevcuttur. RTÜK bu konuda sessizliğini korumaktadır.

---------------------------------------------------------------

Hande Hançar Çelik (http://gun.av.tr/tr/cv/zeynep-seda-alhas/)

Baran Güney (http://gun.av.tr/tr/cv/baran-guney/)

Çalışma Alanı: Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (http://gun.av.tr/tr/teknoloji-medya-ve-telekomunikasyon/)

Paylaş: