İş Davalarında Kanun Yollarına İlişkin Değişiklikler

İş Davalarında Kanun Yollarına İlişkin Değişiklikler

25 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, zorunlu arabuluculuk gibi yenilikler getirmiş ve ayrıca iş davaları sonucunda verilecek kararlara karşı başvurulacak istinaf ve temyiz kanun yollarına ilişkin birtakım değişiklikler yapmıştır.

İş Mahkemeleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce taraflar, mahkeme kararı yüze karşı verilmişse nihaî kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gün içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabilmekteydi. Fakat bu sekiz günlük süre, istinaf kanun yolu süresini gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlatan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile uyumlu olmadığı için eleştirilmekteydi.

İş Mahkemeleri Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda ön görülmüş olan istinaf ve temyiz usulünün iş mahkemeleri tarafından verilen kararlar için de uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu kapsamda artık taraflar gerekçeli kararının kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf kanun yoluna başvurabileceklerdir.

Ayrıca, İş Mahkemeleri Kanunu bazı kararlar hakkında Yargıtay nezdinde temyiz kanun yoluna başvurulamayacağını düzenlemiştir. Bu kapsamda, taraflar aşağıda belirtilen kararlar için sadece Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabilirler ve Bölge Adliye Mahkemesi uyuşmazlık hakkında kesin olarak karar verir:

  • İşe iade taleplerine ilişkin davalarda verilen kararlar,
  • İşveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri düzenlemeleri uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için açılan davalarda verilen kararlar,
  • İşyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerinin işverence haksız bir şekilde feshedilmesine ilişkin davalarda verilen kararlar,
  • İşletme toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin aranılan niteliğe sahip olup olmadıklarına ilişkin uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar,
  • Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda verilen kararlar,
  • Lokavt veya grevin kanun dışı yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin davalarda verilen kararlar.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yargıtay nezdinde temyiz kanun yoluna başvuru için belirlemiş olduğu parasal sınır, dava konusu ne olursa olsun iş davaları için de geçerlidir. Buna göre, parasal değeri 47,530 TL’den az olan davalar kesin olarak Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hükme bağlanır.

Değerlendirme

Yasa Koyucu, iş davalarının tabi olduğu usul kurallarını Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile uyumlu hale getirmenin yanında, Kanun gerekçesinde de ifade edildiği üzere hızlı çözümlenmesinde fayda görülen uyuşmazlıkların dava süresini kısaltmayı da hedeflemiştir. Her ne kadar bu değişikliklerin, bahsi geçen davaların arzu edilen sürelerde sonuçlanmasını sağlayıp sağlayamayacağı hala tartışmaya açık olup uygulama ile görülebilecek nitelikte olsa da, bazı davalar için iki aşamalı kanun yolu başvurusunun kısıtlanmış olmasının Yargıtay’ın iş yükünün hafifletilmesi bakımından da önemli bir gelişme olduğu söylenebilecektir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Beril Yayla Sapan (http://gun.av.tr/tr/cv/beril-yayla-sapan/)

Çalışma Alanı: İş Hukuku (http://gun.av.tr/tr/is-hukuku/)

Paylaş: