COVID-19 İcra, İflas Takiplerini ve Sürelerini 30 Nisan’a Kadar Durdurdu

COVID-19 İcra, İflas Takiplerini ve Sürelerini 30 Nisan’a Kadar Durdurdu

COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, İcra ve İflas Kanunu’nun 330. maddesine dayanılarak oluşturulan 21 Mart 2020 tarihli ve 2279 sayılı İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”), 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Karar’ın yürürlük tarihi olan 22 Mart 2020 (bu tarih dahil) tarihinden 30 Nisan 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle yargı alanındaki hak kayıpların önlenmesi amacıyla; sürelerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasını da düzenleyen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanun (“Kanun”) 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun kapsamında icra takibi başlatma, zamanaşımı süreleri ve hak düşücü süreler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, geriye yönelik olarak 13 Mart 2020 (bu tarih dahil) tarihinden 30 Nisan 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durmuştur.

Kanun’da ayrıca Cumhurbaşkanı Kararına paralel olarak;

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen sürelerin;

Tüm icra ve iflas takiplerinin (nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere),

Taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmasının,

İhtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin,

22 Mart 2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar duracağı düzenlenmiştir.

Ayrıca İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;

İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verileceği, bu durumda satış ilanının sadece elektronik ortamda yapılacağı ve ilan için ücret alınmayacağı,

Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemelerin kabul edileceği ve taraflardan birinin, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebileceği,

Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının durma süresince devam edeceği,

İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirlerin alınacağı düzenlenmiştir.

Kanun aynı zamanda, durma süresinin sona ermesinden sonra sürelerin nasıl işleyeceğine ilişkin düzenlemeler de getirmektedir. Bu doğrultuda;

Duran süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden, yani 01 Mayıs 2020 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Durma süresinin başladığı tarih itibariyle bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış kabul edilecektir.

Durma süresinin sonunda sebeplerin devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı, bu süreyi 6 ayı geçmemek kaydıyla bir kez daha uzatabilecektir.


First published by ILO - Litigation Newsletter, in 14.04.2020

Paylaş: