İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Önemli Değişiklikler

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Önemli Değişiklikler

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen ve 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7331 sayılı Kanun”) ile, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (“İYUK”) öngörülen, idari dava açmadan önceki başvuru usullerine ilişkin idari makamlara tanınan cevap süreleri ciddi ölçüde kısaltılmıştır. Buna göre;

• İYUK’un 10. maddesi uyarınca ilgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Bu başvurulara ilişkin olarak idari makamların daha önceden 60 gün olan cevap verme süresi 7331 sayılı Kanun ile 30 güne indirilmiştir. Bu sürenin sonunda başvurucu, idari makamın sükûtunu ret olarak kabul ederek bu ret işlemine karşı idari dava açabilir. İdari makamın cevabı süresinde verilmekle birlikte kesin değilse ilgili, bu cevabı istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi 4 ay boyunca kesin cevabı da bekleyebilir. Böylelikle, ilgilinin kesin cevabı bekleme süresi 6 aydan 4 aya indirilmiş bulunmaktadır.

• İYUK’un 11. maddesine göre, bir idari işlemin iptalini dava etmek isteyen ilgililer varsa üst makamdan, üst makam bulunmuyorsa doğrudan işlemi yapmış olan makamdan idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem tesis edilmesi için talepte bulunabilir. Getirilen son düzenleme ile birlikte, idari makamların bu başvurulara yanıt vermek için sahip olduğu 60 günlük süre 30 güne indirilmiştir. 30 günün dolması ile başvuru ile duran dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam edecektir.

• İYUK’un 13. maddesinde idari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olan kişilerin dava açmadan önce idareye başvuruda bulunarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gerektiği, idarenin bu istekleri kısmen veya tamamen reddetmesi ya da cevap vermemesi halinde bu kişilerin, uğramış oldukları zararın tazmini için tam yargı davası açabilecekleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda, idarenin önceden 60 gün olan cevap verme süresi 7331 sayılı Kanun ile 30 güne indirilmiştir.

• İYUK’a eklenen Geçici Madde 10 uyarınca, 7331 sayılı Kanun ile belirlenen süreler Kanunun yürürlüğe girdiği 14 Temmuz 2021 öncesinde İYUK’un 10, 11 ve 13. maddeleri kapsamında idareye yapılmış bulunan başvurular bakımından uygulanmayacak ve bu başvurularda değişiklik öncesi öngörülen süreler uygulanacaktır.

• Son olarak, 7331 sayılı Kanun ile İYUK’un kararlarda bulunacak hususları düzenleyen 24. maddesine bir ekleme yapılmış ve idari yargı süreçlerini hızlandırmak adına idari yargı mercilerince verilen kararların verildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde yazılması ve imzalanması zorunluluğu getirilmiştir.

Görüldüğü üzere, 7331 sayılı Kanun idari dava açmadan önce yapılan seçimlik ve zorunlu başvurulara ilişkin olarak idareye tanınan cevap sürelerini önemli ölçüde kısaltmıştır. İdarenin cevap verme süresi dava açma sürelerinin başlangıcını da etkilediğinden, yapılan bu değişiklikler idari işlem ya da eylemlerin ilgilileri bakımından da son derece önem arz etmektedir.

Latif Aktaş’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

------

Uyuşmazlık Yönetimi

Asena Aytuğ Keser

Paylaş: