VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü için Yeni Son Tarih Yaklaşıyor!

VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü için Yeni Son Tarih Yaklaşıyor!

Veri sorumlularının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kaydolmaları gerekmektedir. Kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından ilan edilmektedir. Kurul tarafından ilan edilen önceki süreler dolmuş olmasına rağmen Kurul’un 01.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı kararı ile kayıt yükümlülüğü altındaki tüm veri sorumluları açısından yeni bir son tarih belirlenmiştir ve yeni son tarih hızla yaklaşmaktadır.

Kurul’un kararı ışığında, aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan veri sorumluları 31.12.2021 tarihine kadar VERBİS’e tüm veri işleme süreçlerini kapsayacak şekilde kaydolmalıdır:

• Çalışan sayıları ve bilanço toplamlarından bağımsız olarak, Türkiye’de mukim kişilere ilişkin herhangi bir kişisel veri işleyen ve yurtdışında yerleşik tüm gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den çok olan ve Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25.000.000 TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ve

• Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

VERBİS kaydı için özetle ve öncelikle aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir:

• Veri işleme amacı, veri kategorisi, veri alıcıları, veri işlemek için gerekli olan maksimum süreyi, yurtdışına aktarılacak verileri ve veri koruması için alınacak güvenlik önlemlerini içerecek şekilde açık, güncel ve doğru bir veri envanteri hazırlanmalıdır.

• Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları, Türkiye’de yerleşik bir veri sorumlu temsilcisi atamalıdır. Yurtdışında yerleşik müvekkillerimiz açısından veri sorumlusu temsilciliği hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

• Türkiye’de yerleşik veri sorumluları ve veri sorumlusu temsilcileri, VERBİS kayıtlarını tamamlamak üzere gerçek kişi bir irtibat kişisi belirlemelidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye’de mukim olmalıdır. Bir gerçek kişi, yurtiçinde yerleşik birden fazla veri sorumlusu bakımından irtibat kişisi olamamaktadır. Bu sınırlama yurtdışında yerleşik veri sorumluları bakımından uygulanmaz.

VERBİS kayıt yükümlülüğü altında olduğu halde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında, 39.334 ila 1.966.857 TL arasında bir idari para cezası uygulanabilir.

Yukarıdakilere ek olarak, mevcut durumda VERBİS kaydını bir önceki son tarih öncesinde tamamlamış bulunan veri sorumlularının da envanterlerini yeniden gözden geçirmelerini ve VERBİS kayıtlarında yer alan bilgilerin güncelliğini kontrol etmelerini öneririz.

Herhangi bir sorunuz ya da desteğe ihtiyacınız olması durumunda, bize her zaman ulaşabilirsiniz.

-----

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Begüm Yavuzdoğan Okumuş ve Yalçın Umut Talay

Paylaş: