TÜRKPATENT’in Marka Başvurularında Kötüniyet Değerlendirmesine Işık Tutan DELPHI – DEPLHI Kararı

TÜRKPATENT’in Marka Başvurularında Kötüniyet Değerlendirmesine Işık Tutan DELPHI – DEPLHI Kararı

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“Kurul”) tarafından yakın tarihte verilen bir kararda, DELPHI ve DEPLHI markalarının benzer olduğuna, benzer mal ve hizmetleri kapsadıklarına ve itiraza konu DEPLHI marka başvurusunun kötü niyetli olduğuna karar verilmiştir.

27 Ağustos 2021 tarihinde, bir gerçek kişi, DEPLHI kelime markasının 01, 03 ve 04. sınıflarda tescili için marka başvurusunda bulunmuştur.

Başvurunun Resmi Marka Bülteni'nde yayımlanmasının ardından, DELPHI markalarının sahibi Delphi Technologies IP Limited, karıştırılma ihtimali ve kötüniyet gerekçeleriyle söz konusu başvurunun yayımına tümden itiraz etmiştir.

TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı 17 Mayıs 2022 tarihli kararında, markaların benzerliğini tespit etmesine karşın kapsadıkları mal ve hizmetler arasında benzerlik bulunmadığı gerekçesiyle markalar arasında ilişkilendirme ihtimali de dâhil olmak üzere karıştırılma ihtimali bulunmadığı kanaatine vararak itirazı reddetmiştir.

İtiraz sahibi, itirazın Kurul tarafından yeniden incelenmesi için karara itiraz etmiştir.

Kurul, 13 Ekim 2022 tarihinde, itirazda dayanılan gerekçeler doğrultusunda itirazı kabul etmiştir.

Kurul ilk olarak karıştırılma ihtimali gerekçesi kapsamında inceleme yapmış ve itiraz edilen DEPLHI markası ile itiraz sahibinin DELPHI markası arasında görsel ve işitsel benzerlikler olduğu konusunda Markalar Dairesi Başkanlığı ile aynı kanıya varmıştır. Ayrıca, başvuru kapsamında 01. sınıftaki “sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar” ve 04. sınıftaki “sınai amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler; sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile bunların kimyasal olmayan katkıları” mallarının itiraz sahibinin 07, 09, 12, 35, 37 ve 42. sınıflardaki tescilleri kapsamındaki mal ve hizmetlerle benzer ve ilintili olduğunu, keza hepsinin otomotiv satış sonrası hizmet sektöründe kullanıldığını tespit etmiştir.

Markaların kapsadığı malların benzer olduğu sonucuna varan Kurul, yukarıda belirtilen mallar bakımından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6/1 maddesi uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna varmıştır.

Kurul daha sonra itiraz sahibinin kötüniyet iddiasını incelemiştir. Kurul, “DELPHI” kelimesinin Türkçede bir anlamı olmadığını tespit etmiş ve bu kelimenin tesadüfen marka olarak seçilmiş olmasının mümkün olmadığına kanaat getirmiştir. Kurul bu değerlendirmesini, “DELPHI” kelimesinin yurtdışında ve Türkiye'de itiraz sahibi tarafından tescil edilmiş bir marka olduğu, DELPHI markasının aynı zamanda Türkiye'de de itiraz sahibi tarafından otomotiv satış sonrası hizmet sektöründe kullanılmakta olduğu ve ilgili sektörde makul derecede bilinir bir marka olduğu hususlarına dayandırmıştır. Kurul, başvurunun kapsadığı malların itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mallarla doğrudan ilişkili olduğunu da dikkate alarak, “DELPHI” markasıyla güçlü bir benzerlik arz eden başvurunun bağlantılı sektörde tescili için yapılan “DEPLHI” ibareli marka başvurusunun iyi niyetle yapılmış bir başvuru olarak kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.

Kurul kararı, kötüniyeti değerlendirirken aşağıda yer alan tüm faktörleri bir arada dikkate alması bakımından önem taşımaktadır;

• markaların benzerliği;

• malların benzerliği;

• somut olaydaki faaliyet alanının özellikleri;

• itiraz sahibinin markasının ayırt edici özellikleri; ve

• sektördeki bilinirliği.

İncelemenin kapsamı ve kararda sunulan ayrıntılı gerekçeler, Kurul tarafından yapılan değerlendirmenin ne kadar nitelikli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Karar ayrıca, somut olayda kötüniyetin tespitinde birbirini destekleyebilecekleri için, somut olaya özgü tüm maddi olgu ve koşulların iddia sahipleri tarafından itiraz dilekçesinde TÜRKPATENT’in dikkatine sunulmasının ve TÜRKPATENT’in de bu olgu ve koşulları bir bütün olarak değerlendirmesinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir.


-----


Markalar ve Tasarımlar

Uğur Aktekin ve Selin Bilik

Paylaş: