Markaların İdari İptalinde Son Gelişmeler!

Markaların İdari İptalinde Son Gelişmeler!

Markalara karşı sunulan iptal talepleri bakımından inceleme yetkisinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“TÜRKPATENT” veya “Kurum”) geçmesini düzenleyen kanun hükmü henüz yürürlüğe girmemiş ve süreç hala belirsizken, sürece ilişkin ilk gelişme 23 Ekim 2023 tarihinde Kurum’un “Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ”nı (“Taslak Yönetmelik”) görüşlere açmasıyla olmuştur.

Ardından Yönetmelik henüz yayınlanmamışken 10 Ocak 2024 itibariyle Kurum kanun hükmü uyarınca markaların iptal yetkisini devralmış ve iptal taleplerini “ön başvuru” olarak kabul etmeye başlamıştır. Resmi olmayan kanallardan edinilen bilgilere göre, Taslak Yönetmelik henüz Bakanlık nezdinde onay aşamasındadır.

Taslak Yönetmelik kapsamında bulunan veya bulunmayan ve 10 Ocak 2024’ten itibaren netleşmesi beklenen hususlara kısaca değinmek isteriz.

Taslak Yönetmelik incelendiğinde “İtiraz, Kullanımın İspatı ve Uzlaşma” başlıklı Üçüncü Kısmın “İtiraz, Kullanımın İspatı, İptal ve Uzlaşma” olarak başlıklandıracak şekilde değiştirilmiş olduğu ve idari iptale ilişkin ek düzenlemelerin ise “İptal Talebi” başlıklı 30/A maddesi altında yer aldığı görülmektedir. İlgili madde uyarınca iptal talebi “ilgili kişilerce”, Kurum’a sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülebilecek olup, talebin vekil aracılığıyla sunulması halinde vekaletname sunulması gerekmemektedir. İptal talebi Kurum’un öngördüğü form aracılığıyla iptali talep edilen marka, mal ve/veya hizmetler açıkça gösterilmek suretiyle yapılabilecektir.

Bu noktada maddede bahsi geçen “ilgili kişiler” terimi dikkat çekmektedir. Taslak Yönetmelik’te bu hususta bir tanımlamaya gidilmemiş olmakla beraber Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu’nun 17 Nisan 2024 tarihinde düzenlediği Markaların İdari İptali Sempozyumu’nda TÜRKPATENT’in açıklamasına göre Kurum “ilgili kişiler” teriminin tanımını ve daha birçok detayı içerek şekilde bir kılavuz hazırlamış olup, kılavuz gerekli mevzuat yayınlandıktan sonra ilan edilecektir.

Buna ek olarak TÜRKPATENT ilgili Sempozyum’da, 23 Ekim 2023 tarihinde duyurulan görüşe açılan Taslak Yönetmelik’te, iptal kararının, talebin Kuruma sunulduğu tarihten önce etki doğurması talep edildiği takdirde, iptal kararının etkili olması istenen tarihin iptal talebinde açıkça belirtilmesi ve talep sahibinin meşru menfaatinin bulunduğunu ispatlaması gerektiği yolundaki düzenlemeden “meşru menfaat” şartının çıkartıldığı bilgisini aktarmıştır.

Yine bahsi geçen Sempozyumda Taslak Yönetmelik’te düzenlenen “Kurum, iptal talebine ilişkin cevaplarını ve delillerini sunması için marka sahibine bir aylık süre verir. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde Kurum bir aya kadar ek süre verir. Süresi içerisinde sunulmayan cevaplar ve deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz.” maddesinin ve özellikle süresinde sunulmayan bilgi belgenin dikkate alınmayacağının, Kurum nezdindeki iptal prosedüründe cevaba cevap dilekçesi / ikinci cevap dilekçesi gibi prosedürlerin bulunmadığının altı çizilmiştir. Benzer şekilde Kurumun nihai kararının iptali için açılan davalarda iptal talebine ilişkin olarak yeni bilgi belge sunulmasının, sunulsa bile dikkate alınmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla iptal talebine ilişkin bilgi belgelerin mevzuatta öngörülen süreler içerisinde sunulmasının önemi vurgulanmıştır.

Sempozyum kapsamında aktarılan en önemli hususlardan biri ise “ön başvuru” olarak kabul edilen iptal taleplerinin akıbetine ilişkindir. Buna göre Taslak Yönetmelik’te bir Geçici Madde düzenlenmiş olup, Yönetmelik yayınlandığında işbu Geçici Madde uyarınca talep sahiplerine eksiklik bildiriminde bulunulacağı ve eksikliklerin verilen 1 aylık süre içinde tamamlanması talep edileceği belirtilmiştir. Eksikliklerin, iptal talebi başvuru ücretinin ödenmesi gibi, verilen süre içerisinde tamamlanması halinde ise taleplerin esastan görülmeye başlanması beklenmektedir. Bu noktada iptal talebi resmi ücretine ilişkin gelişmelere değinme ihtiyacı duymaktayız. Kurum’un 24 Nisan 2024 tarihinde yaptığı duyuru uyarınca “Türk Patent ve Marka Kurumu 2024 Yılı Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ” 24 Nisan 2024 tarih ve 32526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, iptal talebi resmi ücreti 16.300,00 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı için %20 KDV dahil iptal talebi için her bir marka bakımından ödenecek toplam tutar ise 19.560,00 TL olmaktadır.

Taslak Yönetmelik’te yer almamakla birlikte TÜRKPATENT tarafından bahsi geçen Sempozyum kapsamında yapılan açıklamaya göre iptal talebini ilk aşamada Markalar Dairesi Başkanlığı’nın (“MDB”) incelemesi, MDB’nin kararına karşı yapılan itirazların ise Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (“YİDD”) tarafından incelenmesi beklenmekte olup, böylece Kurum nezdinde iki aşamalı bir inceleme gerçekleşeceğinin öngörüldüğü aktarılmıştır. Taslak Yönetmelik uyarınca Kurum tarafından verilen nihai iptal kararları Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Dolayısıyla iptal talebi hakkında MDB’nin vermiş olduğu karara karşı tebliğden itibaren 2 ay içerisinde YİDD nezdinde itiraz edilmediğinin tespit edilmesi halinde veya iptal talebi hakkında YİDD’nin karar vermesi halinde karar Sicile kaydedilecek ve Bültende yayımlanacaktır.

Son olarak ise iptal talebinin, iptal talebi hakkında Kurum tarafından nihai karar verilene kadar geri çekilmesinin mümkün olduğunun yine Taslak Yönetmelikte düzenlendiğinin ve geri çekme vekil aracılığıyla yapılacak ise geri çekme yetkisini haiz vekaletname sunulması gerektiğinin altını çizmek isteriz.

Gelinen noktada idari iptal prosedürünün tamamen belirlilik kazanması ve tam anlamıyla işlerlik kazanabilmesi için Yönetmelik’in ve akabinde Kurum’un hazırladığı kılavuzun yayınlanması beklenmektedir.

 PDF indir-----

Fikri Mülkiyet , Markalar ve Tasarımlar

Güldeniz Doğan Alkan & Cansu Evren

Paylaş: