TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Enis Özsaruhan'ın OSİAD Genel Kurul Konuşması

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Enis Özsaruhan'ın OSİAD Genel Kurul Konuşması

Değerli Başkanlar, Üyeler...

 

Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerek bölge gerekse ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan OSİAD’ın genel kurulunun hayırlı olmasını, ülkemiz ve insanımız için atılacak yeni ve değerli adımların temeli olmasını temenni ediyorum.

 

Bildiğiniz gibi, Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, kısa adıyla TÜRKONFED, resmi olarak Kasım ayında kuruldu. OSİAD’ın üyesi olduğu İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu İÇASİFED, konfederasyonumuzun kurucu üyeleri arasında. Sayın Başkan Mehmet Akyürek’in de bu kuruluş sürecinde son derece önemli katkıları oldu; başkanlığı döneminde İç  Anadolu’da bir bölgesel federasyon oluşmasına OSİAD öncülük etti. Huzurlarınızda kendisine teşekkürü bir borç bilirim.

 

Geçtiğimiz ay kamuoyuna tanıttığımız konfederasyonumuz, 6 federasyona bağlı 60 dernekle kurulmuştu, yeni katılımlarla dernek sayımız 63 oldu. Bu 63 dernek çok büyük bölümü Anadolu’nun çeşitli yörelerinden gelen, bir kısmı sektörleri temsil eden 7410 iş insanını temsil ediyor.

 

Bu vesile ile aramıza yeni katılan “Adana Genç İşadamları Derneği”, “Osmaniye Sanayici ve İşadamları Derneği” ve “Konya Sanayici ve İşadamları Derneği’ne de hoş geldiniz diyorum. Birazdan belirteceğim ekonomik göstergelerde maalesef yeni katılan SİAD’larımızın verileri yok. Ama en kısa süre içinde bizlerle paylaşacaklarını ve bu değerlerimizin hızla artacağını ümit ediyorum.

 

5 Bölgesel Federasyona üye 48 dernek, 62.7 milyar dolar iş hacmine sahip. Bu 48 derneğin üyeleri, 517 bin kişiyi istihdam ediyor. 2004 yılı için tahmini ihracat tutarları 27.2 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Sektörel Dernekler Federasyonu üyesi 11 derneğin, TÜSİAD hariç toplam iş hacmi, 56.6 milyar dolar. Bu derneklerin üyesi sanayici ve işadamları 438 bin kişiyi istihdam ediyorlar. 13.6 milyar dolarlık ihracat yapıyorlar. TÜSİAD 94.1 milyar dolarlık bir iş hacmine sahip. TÜSİAD üyeleri 542 bin kişiyi istihdam ediyorlar ve 22.2 milyar dolarlık ihracat yapıyorlar.

 

Bu rakamları toplamadan, ayrı ayrı veriyoruz çünkü bazı bölge ve sektör derneklerinin üyeleri aynı zamanda TÜSİAD üyesi. Ayrıca az sayıda da olsa, bazı sektör derneklerinin üyeleri ile bölge derneklerinin üyeleri arasında da çakışma var.

 

Bu rakamları kamuoyuna duyurduğumuzda, toplamın yaklaşık üçte ikisini alarak tekrarlardan arındırılmış bir toplam rakama ulaşan basın mensupları, konfederasyonumuzun çatısı altında toplanan iş hacminin 142 milyar dolar olduğunu Türkiye’ye duyurdu. Bunun büyük bir güç olduğu ortada. Sizlerin de katkılarıyla bu gücü ülke yararına en etkin biçimde kullanmak üzere faaliyetlerimizi organize ediyoruz.

 

En genelde amacımız, bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi kamuoyuna, ilgililere aktarmak, çatımız altındaki  kuruluşların  rekabet  gücünü  artırmak,  AB  entegrasyonunun  hızlı  ve  sarsıntısız

 

gerçekleşmesine katkıda bulunmak, bölge ve sektör potansiyellerini değerlendirici projeler yapmak, özel girişimciliği yaygınlaştırmak.

 

Kağıt üzerinde pek güzel duran bu amaçların, pratikte hepimizin günlük işlerine katkıda bulunacak bir biçimde gerçekleştirilmesi ise ayrı bir beceri ve yoğun bir çaba işi. Burada konfederasyon olarak bazı avantajlarımız var.

 

Birincisi tüm Türkiye’yi kapsıyoruz. Bu büyük bir bilgi ve tecrübe alış verişi demek. Federasyonlarımız, üyesi derneklerden deneyim, bilgi ve birikimleri toplayacak ve diğer federasyonlarla paylaşacak. Diğer federasyonlardan ve konfederasyondan kendisine gelen bilgileri de derneklerinin faydasına en etkin şekilde sunacak. Bunu yaparken, hem federasyonların hem de konfederasyonun özel çalışmaları ve uzmanlıkları bu sürece bir katma değer de ekleyecek.

 

İkinci nokta, bu konfederasyonun çatısı altında çeşitli boyutlarda iş sahiplerinin bir araya gelmiş olması. Bu farklı boyutlar, şemsiyemiz altındaki işletmelerin iş alanlarını genişletecek  ve dikey entegrasyonu sağlayacak bir yapı ortaya koyuyor.

 

Üçüncüsü, konfederasyonun hem sektör pratiklerini, hem de bölge pratiklerini kapsayan bir yapıya sahip olması. Bu da bize yatırımlar açısından önemli bir bilgi alış verişi imkanı sağlıyor.

 

Dördüncü önemli nokta da, üye derneklerimizin bir bölümünün Avrupa Birliği’ndeki meslek örgütleriyle ilişkileri, uluslararası sivil toplum ilişki ağları içindeki yerleri nedeniyle önümüze açılacak olan yeni ilişki imkanları.

 

Bu avantajlarımızı iyi kullanırsak, federasyonlarımızın çatısı altında toplanan dermeklerimizin üyelerine, iş yaşamlarını doğrudan etkileyecek önemli hizmetler sunabileceğiz.

 

Konfederasyon olarak, başlangıç için dört çalışma grubunu aktive etmiş durumdayız:

 

•    AB Müzakere ve Uyum Komisyonu

•    Sektörel ve Bölgesel Fırsatlar Tanıtım Komisyonu

•    KOBİ Eğitim, Geliştirme ve Alternatif Finansman Komisyonu

•    Sivil Örgütlerle ve Üyelerle İlişkiler Komisyonu

 

Özellikle KOBİ’lerin gelişimine odaklanan komisyon çalışmalarımızın ve sektörel-bölgesel işbirlikleri için uluslararası planda faaliyet gösterecek tanıtım komisyonumuzun şirketlerimize günlük hayatlarını doğrudan ilgilendiren imkanlar yaratmak için gerekli girişimleri örgütleyeceklerinin altını çizmek isterim. Bu komisyonlar ve diğerleri sizlerin de katılımını bekliyor.

 

Yapılabilecek çalışmalarla ilgili bir örnek vereyim. Bildiğiniz gibi ben TÜRKONFED yönetim kurulu başkanlığımın yanı sıra Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyorum. Biz bölgemizdeki KOBİ’lerin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili çeşitli çalışmalar yaptık ve gördük ki KOBİ’lerimiz gerek ana faaliyet alanları gerek destek birimlerin geliştirilmesi konularında doğru ve güncel bilgiye nereden ulaşacaklarını, kaynakları ve onları kullanmayı yeterince bilmiyorlar. Doğru ve yeterli bilginin pek çok şey, bu bilgiyi yerinde ve etkin kullanmanın her şey olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Özellikle de KOBİ’lerimizin uluslararası düzeyde rekabetçi bir konuma gelebilmeleri için bilgiye herkesten daha hızlı erişmeleri ve bu bilgiyi kendi faydalarına kullanabilme yapısına sahip olmaları gerekiyor.

 

Biz de KOBİ’lerimiz için bilgi kaynağı olan noktalar ile onları bir araya getirme kararı aldık ve bunun ilk toplantısını 28 Ocak 2005 tarihinde İzmir’de gerçekleştirdik. Toplantıda katılan yaklaşık 170 KOBİ, İKV, KOSGEB gibi bilgi kaynakları ile sorun ve ihtiyaçlarını karşılıklı müzakere etme şansı bulmuş oldu. Şimdi bu toplantıları, Batı Anadolu’nun tüm illerini kapsayacak şekilde genişletiyoruz. BASİFED’in gerçekleştirdiği bu proje bittiğinde, gerek çalışmaların sonuçları gerekse elde edilen bilgi ve birikim diğer federasyonlara aktarılacak.

 

Bunun gibi başka projelerde de, ülkemizin herhangi bir bölgesindeki veya ilindeki birikim ve deneyimler diğer iller veya sektörlerle hızlı ve aynı dili konuşarak en etkin şekilde paylaşılacak. Bölgesel ve sektörel kalkınma alanında işbirliğimizi geliştirip, bir sinerji yaratabildiğimiz sürece hem sanayici ve işadamları yapıları olarak, hem de ülke olarak, çok daha hızlı ve güzel gelişmelere imza atabileceğiz.

 

Bunun dışında bölgemizde sektörlerin ve yörelerin göreli üstünlüklerini ortaya koyan bir çalışmamız var. Bu hem, “kim, nerede, ne yapıyor” biçiminde bir envanter çalışması, hem de rekabet gücü açısından “nerede ne yapılmasının daha uygun olacağı”na ilişkin bir değerlendirme çalışması. Bunun gerek bölge kalkınma stratejilerinin oluşturulması ve karar vericilerin belli projelere ikna edilmesi, gerekse bölgelerin, yörelerin, sektörlerin yurt dışında yabancı sermayeye tanıtımının yapılabilmesi açısından büyük önemi var. Bu tür çalışmaların aslında tüm federasyonlarımızca yapılması gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla Sayın Akyürek de   bu tarz bir çalışmayı İç Anadolu bölgesi için yapmayı arzu ediyor.

 

Öte yandan, Bölgesel Kalkınma Ajansları kurulmasına ilişkin yasa tasarısını da yakından izliyoruz. Tasarının federasyonlarımızın bölgeleriyle ilgili çalışmalarını hızlandırıcı etkide bulunacağına inanıyoruz, bu nedenle de tasarının bir an önce yasalaşmasını diliyoruz.

 

Gördüğünüz gibi öngörülen çalışmalar, bölgelerimizin, ülkemizin ve dolayısı ile hepimizin geleceğini etkileyecek nitelikte. Tabii bütün bunlar kaynak ve insan gücü meselesi. Sizlerin aktif katılımı ve desteği ile bu sorunların üstesinden gelinebileceğine inanıyorum.

 

Umut ediyoruz ki, bu konfederasyon, iş dünyamızın uzun zamandır ihtiyacı olan, gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren, sektörleri ve tüm Anadolu’yu kapsayan, politik etkilerden  uzak, geniş bir güç birliği olacaktır. Kuşkusuz bunu sağlamaktaki en büyük güvencemiz sizlersiniz.

 

Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

Paylaş: