TÜRKONFED 2022 Yılı Araştırma Raporları

TÜRKONFED 2022 Yılı Araştırma Raporları

TÜRKONFED paydaşlarıyla birlikte yaptığı çalışmalar ile 2022 yılında 5 yeni rapor yayınlamıştır.

Belirsizliğe Hazırlanmak: "Sektörler İstanbul Depremine Ne Kadar Hazır?" Raporu
Çalışmanın amacı, öncelikli olarak belirlenen sektörlerde kırılganlıkların hangi alanlarında ve neden yüksek olduğunu tespit ederek, sektörlerin hazırlık kapasitelerinin artırılması ile uygulamalarla desteklenebilmesi için ne gibi araçların kullanılabileceğine ve nasıl bir yol izlenebileceğine ilişkin bir çerçeve çizmektir.    
Enerji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ulaştırma ve Lojistik, Tarım ve Gıda ve Sigorta ve Finans sektörlerinin kırılganlıklarını anlamaya yönelik yapılan sektörel çalıştaylar ile sektörün içinden geri dönüş ve görüşler alınmış ve sektörel kırılganlık alanları belirlenerek yol haritaları hazırlanmıştır.
Bu yol haritaları, sonraki aşamada sektörel risk, kırılganlık, hazırlık ve iş birliğine yönelik araç setlerinin hazırlanması için de bir altlık oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Özetle, beklenen İstanbul Depremine iş dünyasının ilgisini çekmek, farkındalık, hazırlık ve dayanıklılık kapasitesini artırmak için yapılan bir dizi çalışmanın devamı niteliğindeki bu çalışma sektörler özelinde kritik değerlendirmeleri içermektedir.

Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar ve Beklentiler Raporu
KOBİ’lerin dönüşümü olmadan yeşil dönüşümün sağlanması mümkün değildir, bu nedenle iklim politikası tasarımına KOBİ’ler de dahil olmak üzere daha tabana yayılmış bir yaklaşımı içeren stratejilerin dahil edilmesi kilit önem taşımaktadır. Bu kapsamda KOBİ’lerin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik çalışma gruplarının ve iş birliklerinin oluşturulması önem arz etmektedir.
Bu raporda öncelikli Avrupa ve Türkiye'deki gelişmeler bağlamında genel çerçeve ortaya konulmuş ve ardından saha etkinliklerinden elde edilen çarpıcı veriler paylaşılmıştır. Anadolu iş dünyasının Yeşil Dönüşüme bakışına dair en özetleyici kaynaklardandır. 

Girişimde Kadın Gücü Araştırma Raporu 
Bu rapor kapsamında veriler hem nitel hem nicel yöntemler kullanılarak elde edilmiştir. Bu kapsamda 500 girişimci kadın ile kişisel bildirim formu kullanılarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve toplamda 32 girişimci kadın odak grup görüşmelerinde yer almıştır. Girişimde Kadın Gücü ve Girişimci Kadın konusu üzerine yazılmış öncü ve referans bir rapordur.
Kadınların girişimci olmalarını engelleyen faktörlerin ve iş süreçlerinde karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi, girişimcilik alanında kadını teşvik eden politikaların geliştirilmesi bakımından önemlidir. Ülkemizde girişimci kadınların önündeki en önemli engelin kadınlara toplum tarafından atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri olduğu görülmektedir. Örneğin, ülkemizde erkeklerin sadece %15’i ev işleri yaptığını bildirirken bu oran Avrupa’da ortalama %35’tir. Benzer biçimde; çalışan kadınların günlük ev işine ayırdığı süre 1,5 saat iken çalışan erkeklerin 0-2 saattir.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kriz Yönetim Rehberi
Bu rehber, COVID-19 küresel salgını sonucu ortaya çıkan krizlerin, özel sektör tarafından toplumsal cinsiyete duyarlı şekilde yönetilme ihtiyacının bir sonucu olarak hazırlandı. Çalışma; Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs) dayanarak, başka bir küresel salgın, doğal afet, kitlesel göç başta olmak üzere ileride çıkabilecek tüm krizlere karşı iş dünyasının toplumsal cinsiyete duyarlı kriz yönetimi açısından hazırlıklı olmasını sağlamayı ve kriz yönetimi araçları sunmayı amaçlıyor.

Pandemi Sonrasında Sektörel Büyüme Göstergeleri Raporu
Enflasyonla mücadele kapsamında global finansal koşulların Fed’in başlattığı faiz artırımları ile sıkılaşma eğilimine girmesi gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru üzerindeki baskıları arttırma riskini de beraberinde getiriyor. Türk ekonomisi ise bu dönemi yüksek dolarizasyon, düşük rezervler ve oldukça yüksek bir enflasyon oranıyla kırılgan bir şekilde karşılıyor.
Önümüzdeki dönemde yüksek enflasyon eğilimi ve döviz kuru oynaklığı riskinin reel sektörde faaliyet gösteren firmaların performansını olumsuz etkileyeceği bir tablo söz konusu. Pandemi koşullarının gevşetildiği bir 25.07.2022 Bilgi Notu dönemi kapsayan ve 2022’nin ilk çeyreğinde gerçekleştirilen bu anket kapsamında, firmaların performanslarına ilişkin gerçekleşmeler, gelecek öngörüleri ve risklere ilişkin sorular yönlendirilmiştir. Yapılan ankette öne çıkan gözlemler raporda ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Bütün raporlarımıza ulaşmak için tıklayınız.


Paylaş: