TÜRKONFED BAŞKANLAR KONSEYİ BİLDİRİSİ

TÜRKONFED BAŞKANLAR KONSEYİ BİLDİRİSİ

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Mardin’de gerçekleştirdiği Başkanlar Konseyi Toplantısı’nda Türkiye’nin genel ekonomik ve siyasal durumunu değerlendirdi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirmelerle ilgili aşağıdaki hususları hükümetten talep etti.

 

Hızlı adım atın

·        İçinde bulunduğumuz dönemde ekonomik açıdan iç ve dış sorunlarla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Türkiye olarak kendi iç sorunlarımızı henüz çözmemişken, küresel ekonomik kriz bizim de kapımızı çaldı. Dolayısıyla bu noktadan itibaren ülkemizdeki ekonomik krizin aşılması, dünya krizinin gidişatına bağlıdır. Ancak ülke olarak bizim de hala hızla atmamız gereken adımlar vardır.

o    IMF destekli yeni bir makro ekonomik uyum programı hemen hayata geçirilmelidir

o    Finansman kanalları açılmalı, Kredi Garanti Fonu’nun etkin kullanılması sağlanmalıdır

o    Yurt içi tüketim acilen teşvik edilmelidir

 

İşten çıkarmalar, işçinin de işverenin de canını yakıyor

·        Sonuçlarını uzun vadede görecek olmamıza rağmen, krizle birlikte yakıcı hale gelmiş olan işsizlik sorununa yönelik önlemler ivedilikle alınmalıdır.

o    İşgücü maliyetleri azaltılmalı,

o    Aktif işgücü politikaları hemen devreye sokulmalı,

o    Orta ve uzun vadeli kredi imkanlarının geliştirilmesi yoluyla, istihdam yaratacak yeni yatırımların önü açılmalıdır

 

Uygulamada demokratik olmadan toplumsal huzur sağlanamaz

·        Ülkemiz demokratikleşme sürecinde hız kazanmak zorundadır. Yasaların demokratikleşmesi yetmez, uygulamaların da demokratik olması gerekir. Son aylarda adalet mekanizmasının çalışmasında görülen aksaklıkların toplumu huzursuz eden bazı yönleri olmuştur. Herkes kendine layık gördüğü demokratik ve hukuki davranış biçimlerini, ötekileştirdiklerine de layık görmelidir. Türkiye’nin çağdaş bir demokrasiye kavuşması ancak bu koşullarda mümkündür.

 

 

Avrupa Birliği’ni unutmayın

·        AB ile ilişkiler yeniden canlandırılmalı, üyelik çalışmalarına hız verilmelidir.

 

Yeni Anayasa geciktirilmemeli

·        Yeni Anayasa çalışmaları yeniden başlatılmalı, bu Anayasa’da devletin bireyler üzerindeki tahakkümünün önlenmesi de dahil olmak üzere, bürokrasinin sorumlulukları ve kamunun yararı net olarak tanımlanmalıdır

 

Hiçbir kriz sürekli değildir

·        Kriz sonrasında değişecek küresel koşullara uygun yeni bir büyüme modelini şimdiden oluşturmak gereklidir. Düşük faizle düşük enflasyon aslında rekabet gücü yüksek üretim yapısı için yeni bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı değerlendirmek için, inovasyonu, Ar-Ge ve sektörel kümelenmeyi teşvik eden, bölgesel kalkınmışlık farklarının azaltılmasını hedefleyen yeni bir model oluşturulmalıdır. Bu modelin gerektirdiği adil rekabet ortamının sağlanması için kayıt dışı ekonomiyle mücadele hızlandırılmalı ve Türk Ticaret Kanunu bir an önce çıkartılmalıdır.

 

Bunların yanı sıra, Başkanlar Konseyi’ne ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP Eylem Planı’nın uygulamadaki etkinliğinin artırılması, sınır ticaret merkezlerinin oluşturulması, sınır illerinde nitelikli serbest bölgeler kurulması ve tarıma dayalı gıda sanayinin geliştirilmesi elzemdir.

 

10.000 iş insanını temsil eden, 200 milyar doları bulan iş hacmi ve bir milyona yakın istihdam yaratan TÜRKONFED olarak biz diyoruz ki:

 

Bir yandan ekonomik açıdan güven duygusunu pekiştiren uygulamaların gerçekleştirilmesinin, bir yandan da demokratik ve laik bir hukuk devleti olmanın gereklerinin istisnasız ve koşulsuz olarak yerine getirilmesinin hükümet, bürokrasi, sivil toplum ve kamuoyu nezdinde takipçisi olacağız.

Paylaş: