Celal Beysel “Sadece teknik e÷itim fakültelerinin yapısını de÷iútirmek, meslek liselerinin önünü açmaya yetmez”

Celal Beysel “Sadece teknik e÷itim fakültelerinin yapısını de÷iútirmek, meslek liselerinin önünü açmaya yetmez”

TÜRKONFED Başkanı Celal Beysel, YÖK’ün teknik eğitim fakültelerinin yapısını de÷iútirerek, uygulamalı teknik bilimler fakültelerine dönüştürme girişimini olumlu bulduklarını, ancak sadece teknik eğitim fakültelerinin iúleyiúinde de÷iúikliklere gidilmesinin meslek liselerinin önünün açılmasına yetmeyeceğini söyledi

Türk Giriúim ve øú Dünyası Konfederasyonu Baúkanı Celal Beysel, meslek liselerinin ö÷retmen ihtiyacını karúılamak amacıyla kurulan teknik e÷itim fakültelerinin, iú dünyasının ihtiyaçlarına uygun, nitelikli eleman yetiútiren uygulamalı teknik bilimler fakültelerine dönüútürülmesini olumlu, ancak yeterli olmayan bir adım olarak de÷erlendirdi. Türk giriúimcisinin nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi için, mesleki e÷itimi ile genel e÷itimin arasındaki geçiúin kolaylaútırılması gerekti÷ini belirten Beysel úunları söyledi:

 

“øú dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını karúılamada 23 teknik e÷itim fakültesinde yapılacak de÷iúikli÷in kısa vadede yeterli olmayaca÷ı düúüncesindeyiz. YÖK tarafından yapılan, bu uygulamanın ‘meslek liselerinin önünü açaca÷ı’ yönündeki açıklamaları da bu aúamada erken buluyoruz. øki yıldan bu yana savundu÷umuz gibi, meslek liselerinin önünün açılmasının yolu, genel olarak meslek e÷itimi ile genel e÷itimin arasındaki geçiúi kolaylaútırmaktır. Bunun bir yolu da imam hatip liselerinin, genel ve teknik liseler dıúında özel bir konuma yerleútirilmesinin ardından, üniversiteye giriú sistemindeki katsayının kaldırılmasıdır. Ancak bu úekilde meslek liselerinin önündeki psikolojik engelleri kaldırabilir, ilkö÷retimden mezun olan ö÷rencilerin meslek liselerine de yönlenmelerini sa÷layabiliriz. Bu kapsamlı de÷iúiklikler, ancak MEB ve YÖK’ün iúbirli÷i ile gerçekleútirilebilir.”

 

Beysel; YÖK’ün geçti÷imiz iki yıl sürecinde teknik e÷itim fakültelerinin oluúturulmasında iú dünyası ile yakın iliúki içinde olmasının, úimdi de bölüm ve programların yeniden yapılandırılma sürecinde iú dünyasının taleplerini göz önüne alınaca÷ını açıklamasının memnuniyet verici oldu÷unu belirtti. “øú dünyası temsilcileri olarak meslek e÷itiminin yeniden yapılandırılmasında YÖK ve Milli E÷itim Bakanlı÷ı ile iki yıldır yo÷un iliúki içerisinde çalıúmalar yapıyoruz. Bundan sonra da üzerimize düúen görevi yapmaya hazırız” dedi.

 

 

 

Ayrıntılı Bilgi øçin:    Mehtap Çakıro÷lu Grup 7 øletiúim

Telefon: 0212 2921313/ 0532 236 05 02

E-posta: mcakiroglu@grup7.com.tr

 

 

Türk Giriúim ve øú Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED): øú dünyasını gönüllülük çerçevesinde bir çatı altında toplayan TÜRKONFED’in bünyesinde, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta Karadeniz, øç Anadolu, Do÷u Akdeniz, Do÷u ve Güneydo÷u Anadolu’da faaliyet gösteren 69 bölgesel dernek; ambalaj, demir çelik, otomotiv, seramik, ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, lojistik, hazır giyim ve inúaat sektörlerinde faaliyet gösteren 26 sektörel dernek bulunuyor. TÜRKONFED, bünyesindeki 9 federasyon altında toplanan 95 dernek ile; 185 milyar dolarlık iú hacmine sahip, 1 milyonu aúkın kiúiye istihdam sa÷layan, 55 milyar dolardan fazla ihracat yapan, yaklaúık 9600 iú insanını temsil ediyor.

Paylaş: